shell脚本输出带颜色的字


  狒狒      76   
  2020-04-16      PHP      

shell脚本输出带颜色的字

#!/bin/bash
#
#下面是字体输出颜色及终端格式控制
#字体色范围:30-37
echo -e "\033[30m 黑色字 \033[0m"
echo -e "\033[31m 红色字 \033[0m"
echo -e "\033[32m 绿色字 \033[0m"
echo -e "\033[33m 黄色字 \033[0m"
echo -e "\033[34m 蓝色字 \033[0m"
echo -e "\033[35m 紫色字 \033[0m"
echo -e "\033[36m 天蓝字 \033[0m"
echo -e "\033[37m 白色字 \033[0m"
#字背景颜色范围:40-47
echo -e "\033[40;37m 黑底白字 \033[0m"
echo -e "\033[41;30m 红底黑字 \033[0m"
echo -e "\033[42;34m 绿底蓝字 \033[0m"
echo -e "\033[43;34m 黄底蓝字 \033[0m"
echo -e "\033[44;30m 蓝底黑字 \033[0m"
echo -e "\033[45;30m 紫底黑字 \033[0m"
echo -e "\033[46;30m 天蓝底黑字 \033[0m"
echo -e "\033[47;34m 白底蓝字 \033[0m"
#控制选项说明
#\033[0m 关闭所有属性
#\033[1m 设置高亮度
#\033[4m 下划线
echo -e "\033[4;31m 下划线红字 \033[0m"
#闪烁
echo -e "\033[5;34m 红字在闪烁 \033[0m"
#反影
echo -e "\033[8m 消隐 \033[0m "
#\033[30m-\033[37m 设置前景色
#\033[40m-\033[47m 设置背景色
#\033[nA光标上移n行
#\033[nB光标下移n行
echo -e "\033[4A 光标上移4行 \033[0m"
#\033[nC光标右移n行
#\033[nD光标左移n行
#\033[y;xH设置光标位置
#\033[2J清屏
#\033[K清除从光标到行尾的内容
echo -e "\033[K 清除光标到行尾的内容 \033[0m"
#\033[s 保存光标位置
#\033[u 恢复光标位置
#\033[?25| 隐藏光标
#\033[?25h 显示光标
echo -e "\033[?25l 隐藏光标 \033[0m"
echo -e "\033[?25h 显示光标 \033[0m"
#下面的这个例子是字体不停的闪烁。
#!/bin/bash
#
a=30
b=41
while true
do
echo -e "\033[${a}m光辉女郎\033[0m"
echo -e "\033[${a}m的吗西亚\033[0m"
echo -e "\033[${a}m洛克萨斯\033[0m"
a=$(($(($a%7))+30))
b=$(($(($b%7))+40))
#每次让字体颜色在30-37转换
#每次让背景颜色在40-47转换
echo -e "\033[4A\033[0m"
done  

ps:以上是shell脚本输出带颜色的字全部内容,希望文章能够帮你解决shell脚本输出带颜色的字所遇到的游戏开发问题。
本文收录在 游戏编程 🕹️ - 学习PHP专题,分享走一走~

猜你喜欢 全系列


您可以在登录后,发表评论